Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba (Import Spanien)


 
Erste Show-Impressionen (April 2008)
 
Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba
 
Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba
(Foto copyright Dog World SA)
 
 
Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba
 
Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba
(Foto copyright Dog World SA)
 
 
Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba
 
Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba
 
Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba
 
Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba

 

Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba

 

Manayakaya Amy of Heshima ya Kimba
 

Copyright 2008 Anke van Wyk, geb. Jendrychowski. Alle Rechte vorbehalten.Zur Startseite!